Regulamin

Regulamin aukcji internetowych organizowanych przez poleasingowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach.

§ 1.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin aukcji internetowych organizowanych przez poleasingowe.pl Sp. z o.o. z/s w Komornikach określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez pooleasingowe.pl Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników, polegających na wyłanianiu nabywców ruchomości za pośrednictwem portalu https://poleasingowe.pl/.
 2. Podstawowym warunkiem korzystania z Portalu jest używanie urządzenia elektronicznego posiadającego dostęp do Internetu, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (koniecznie z włączoną obsługą skryptów JavaScript):
  • Chrome w wersji 16 lub nowszej,
  • Firefox w wersji 11 lub nowszej,
 3. Urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu winno być wyposażone w legalne i zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
 4. Organizator ma prawo zawiesić lub czasowo ograniczyć możliwość korzystania z Portalu lub jego części, w szczególności z powodu awarii, przerw technicznych lub innych przyczyn, w tym mających charakter niezależny od Organizatora, na czas niezbędny do usunięcia ww. nieprawidłowości.

§ 2.

Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Aukcja - procedura zbywania ruchomości za pośrednictwem strony internetowej www.poleasingowe.pl, zorganizowana w formie licytacji (konkursu ofert), polegająca na składaniu przez Oferentów drogą elektroniczną indywidualnych ofert zakupu ruchomości w rozumieniu art. 66 (1) § 1 Kodeksu cywilnego, której dotyczy Aukcja. Celem Aukcji jest wyłonienie potencjalnego nabywcy ruchomości, której dotyczy Aukcja. Aukcja może być przeprowadzona również w formie Licytacji z agentem, Licytacji Manualnej, Aukcji „Pakiet”, Aukcji Kup Teraz lub Sprzedaży ofertowej. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Aukcji należy przez to rozumieć również Licytację z agentem, Licytację Manualną, Aukcję Kup Teraz, Aukcję „Pakiet” oraz Sprzedaż ofertową, o ile nic innego nie wynika z treści Regulaminu.

Aukcja „Pakiet” – Aukcja dotycząca co najmniej dwóch Przedmiotów, których nabycie może nastąpić tylko łącznie. Oferty składane w ramach Aukcji „Pakiet” dotyczą łącznie wszystkich Przedmiotów objętych Aukcją. Oferent nie ma możliwości złożenia oferty dotyczącej jedynie niektórych Przedmiotów objętych taką Aukcją. Aukcja „Pakiet” może zostać przeprowadzona w formie Licytacji z agentem lub Licytacji Manualnej.

Aukcja Kup Teraz – Aukcja, w ramach której Użytkownik może złożyć wyłącznie ofertę nabycia Przedmiotu za Cenę Kup Teraz.

Cena Kup Teraz – cena wskazana na stronie danej Aukcji lub ogłoszenia o Sprzedaży ofertowej stanowiąca zaproszenie do złożenie oferty kupna Przedmiotu w określonej wysokości. Złożenie takiej oferty skutkuje natychmiastowym zakończeniem Aukcji. Oferent, który złożył ofertę zakupu Przedmiotu za Cenę Kup Teraz zostaje jej zwycięzcą i w przypadku udzielenia przybicia uzyskuje możliwość nabycia Przedmiotu. Możliwość złożenia Oferty na Cenę Kup Teraz może zostać wprowadzona w ramach każdego rodzaju Aukcji.

Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz tych dni wyraźnie wskazanych przez Organizatora i zakomunikowanych Użytkownikom, w których Organizator nie pracuje.

Godziny Robocze – godziny od 9 do 17 każdego Dnia Roboczego.

Gwarancja przybicia – w przypadku Aukcji oznaczonych tych symbolem Właściciel gwarantuje udzielenie przybicia w przypadku osiągnięcia ceny minimalnej z wyłączeniem sytuacji, w których sprzedaż Przedmiotu nie jest możliwa z przyczyn formalnoprawnych.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

Licytacja z agentem – Aukcja, w ramach której Oferent ma możliwość skorzystania z opcji automatycznego podbijania złożonej przez niego oferty przez system aukcyjny. Oferta jest każdorazowo podbijana o minimalną kwotę postąpienia, do wysokości zaproponowanej przez Oferenta kwoty maksymalnej. Aukcje przeprowadzane w tym trybie posiadają stosowne oznaczenie.

Licytacja Manualna – Aukcja, w ramach której Oferent każdorazowo składa odrębną ofertę poprzez wpisanie w systemie aukcyjnym wysokości oferty. Złożona oferta jest prezentowana na liście ofert. Licytacja Manualna nie obejmuje automatycznego podbicia przez system aukcyjny.

Multilicytacja – funkcja Portalu umożliwiająca równoległą licytację maksymalnie w ramach 5 Aukcji z poziomu jednego okna przeglądarki. Każda z ofert składanych z wykorzystaniem Multilicytacji dotyczy odrębnej Aukcji i odrębnego Przedmiotu lub pakietu Przedmiotów.

Oferent – Użytkownik, który złożył za pośrednictwem Aukcji ofertę zakupy ruchomości (Przedmiotu). Oferentem może być osoba fizyczna (w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub jako Konsument), jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, przy czym podmioty niebędące osobami fizycznymi uczestniczą w Aukcji poprzez swojego przedstawiciela.

Ogłoszenie zewnętrzne – ogłoszenie o aukcji odbywającej się na innym portalu aukcyjnym, której Poleasingowe.pl Sp. z o.o. nie jest organizatorem. Wzięcie udziału w takiej aukcji wymaga założenia konta na takim portalu oraz akceptacji zasad ustalonych przez jej organizatora.

Organizator – Poleasingowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Lipowej nr 2, 55-300 Środa Śląska, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: 0000331675, NIP: 8942976550, REGON: 021014968, kapitał zakładowy w kwocie 50.000 zł, która prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie pośrednictwa w sprzedaży ruchomości należących do podmiotów trzecich lub w zakresie sprzedaży ruchomości stanowiących własność spółki.

Portal – strona internetowa www.poleasingowe.pl lub jej subdomeny, za pośrednictwem których Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną. Na Portalu prowadzone są aukcje internetowe, których celem jest wyłonienie potencjalnego nabywcy ruchomości (Przedmiotu). Wyłonienie nabywcy Przedmiotu możliwe jest jedynie za pośrednictwem Portalu.

Prowizja – opłata należna Organizatorowi pobierana od Oferenta, którego oferta została wybrana za pośrednictwem Aukcji, z tytułu organizacji i przeprowadzenia Aukcji. Informacja o konieczności uiszczenia Prowizji oraz sposobie jej wyliczenia znajduje się na stronie Aukcji. Wysokość Prowizji Oferent może obliczyć za pomocą kalkulatora Prowizji znajdującego się na stronie internetowej Aukcji. Oferent jest zobowiązany do zapłaty Prowizji niezależnie od zapłaty ceny nabycia Przedmiotu.

Przedmiot – ruchomość wystawiona do sprzedaży za pośrednictwem Portalu, w szczególności samochody i maszyny pochodzące z zakończonych umów leasingu, umów najmu, umów flotowych lub innych.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W przypadku osób fizycznych Przedsiębiorcą jest osoba, która złożyła dodatkowo względem Organizatora oświadczenie o tym, że podejmowane przez nią czynności za pośrednictwem Portalu są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą oraz posiadają dla niej charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, niezależnie od treści informacji udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – niniejszy „Regulamin aukcji internetowych organizowanych przez Poleasingowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach”. Określa zasady świadczenia przez Poleasingowe.pl Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, zasady organizacji i udziału w Aukcjach, w tym trybu nabywania ruchomości oferowanych na Portalu oraz procedurę postępowania reklamacyjnego. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem Portalu nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego odtworzenie, pobranie oraz utrwalenie (zapisanie).

Sprzedawca – podmiot zawierający umowę sprzedaży Przedmiotu z Oferentem, którego oferta uzyskała przybicie w wyniku przeprowadzonej Aukcji. Sprzedawcą może być zarówno Właściciel, jak i Organizator. Informacja o podmiocie będącym Sprzedawcą jest podawana na stronie Aukcji.

Sprzedaż ofertowa – forma sprzedaży Przedmiotu za pośrednictwem Portalu polegająca na składaniu drogą elektroniczną indywidualnych ofert cenowych nabycia Przedmiotu. W ramach Sprzedaży ofertowej dopuszczalne jest złożenie oferty niższej od ceny minimalnej lub ceny wywoławczej. Wszystkie składane oferty mają charakter niejawny (w tym oferta aktualnie najwyższa). Sprzedaż przeprowadzane w tym trybie posiada stosowne oznaczenie.

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Przedsiębiorcą lub Konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca przez swojego przedstawiciela umocowanego do jej reprezentowania, zarejestrowana na Portalu, która w wyniku rejestracji otrzymała login oraz hasło i uzyskała dostęp do usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu na zasadach określonych Regulaminie.

Właściciel – podmiot będący właścicielem ruchomości, której dotyczy Aukcja. Informacja o podmiocie będącym Właścicielem może być podana na stronie Aukcji.

§ 3.

Obowiązywanie Regulaminu

 • Rejestracja na Portalu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Przed przystąpieniem do udziału w Aukcji każdy Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami określonymi w Regulaminie oraz dodatkowo z regulaminem Właściciela danego Przedmiotu.
 • Informacja o odrębnym regulaminie Właściciela jest każdorazowo umieszczana na stronie Aukcji.
 • Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Aukcji prowadzonych za pośrednictwem Portalu. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu i regulaminu danego Właściciela, niniejszy Regulamin znajdzie zastosowanie w zakresie, w jakim nie jest on sprzeczny z zapisami zawartymi w regulaminie Właściciela. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdzie regulamin Właściciela.
 • O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Portalu, w tym poprzez informację skierowaną bezpośrednio do Użytkownika.
 • Każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią zmian w Regulaminie oraz zaakceptować jego nowe brzmienie przy złożeniu pierwszej oferty na Portalu po dniu wejścia zmian w życie.
 • Użytkownik może odmówić akceptacji zmian Regulaminu. W przypadku odmowy jest on pozbawiony możliwości składania ofert na Aukcjach organizowanych na Portalu.
 • Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje Użytkownika od chwili jego akceptacji.
 • Postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się do wszystkich procesów sprzedaży Przedmiotów, których Aukcje rozpoczęły się po dacie wejścia w życie nowego Regulaminu wskazanej przez Organizatora. Do procesów sprzedaży Przedmiotów, których Aukcje rozpoczęły się przed dniem wejścia w życie Regulaminu w nowym brzmieniu zastosowanie znajdą zapisy Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4.

Rejestracja

 1. Rejestracja na Portalu jest darmowa i polega na przesłaniu formularza elektronicznego zawierającego co najmniej następujące dane podmiotu dokonującego rejestracji:
  • Nazwa (Imię i nazwisko),
  • Adres zamieszkania/siedziba,
  • Numer NIP,
  • Adres e-mail,
  • Numer REGON (jeśli posiada),
  • Numer PESEL (jeśli posiada).
 2. Dokonując rejestracji, podmiot rejestrujący się wybiera unikatowy login oraz hasło o sile zgodnej z sugerowaną przez Portal podczas rejestracji. Wybrany przez Użytkownika login nie może zawierać słów lub wyrażeń naruszających prawa osób trzecich lub w inny sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji konta Użytkownika lub jego zablokowania w przypadku, gdy nie będzie on spełniał powyższego warunku. Użytkownik jest zobowiązany do cyklicznej zmiany hasła, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 3. Rejestracja Użytkownika oraz potwierdzenie jego danych mogą podlegać dodatkowej autoryzacji – za pomocą wiadomości e-mail, kodu SMS lub przelewu automatycznego. Kod SMS będzie wysyłany na numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji. W przypadku autoryzacji za pomocą przelewu środki przekazane w związku z autoryzacją zostaną zwrócone na rachunek, z którego wykonano przelew w terminie 5 Dni Roboczych od zakończenia procesu autoryzacji.
 4. W przypadku konta zakładanego dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w formularzu rejestracyjnym podmiot ten oświadcza, że dokonywane przez niego za pośrednictwem Portalu czynności są podejmowane bezpośrednio w związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą (tj. w charakterze przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego) oraz posiadają dla niego charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, niezależnie od treści informacji udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez podmiot dokonujący rejestracji postanowień Regulaminu, podjęcia przez niego działań wpływających negatywnie na działanie Portalu, w tym powodujących zakłócania jego funkcjonowania lub stanowiących zagrożenie dla jego bezpieczeństwa lub powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Z chwilą aktywacji konta pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem są usługi świadczone przez Organizatora za pomocą Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Jeden podmiot o określonym numerze NIP lub PESEL może być posiadaczem wyłączenie jednego konta Użytkownika przy czym osoby fizyczne mogą dokonać rejestracji zarówno jako Przedsiębiorcy jak i Konsumenci.
 8. Korzystanie przez Użytkowników i podmioty niezarejestrowane z kont należących do innych Użytkowników jest zabronione. Użytkownicy nie są upoważnieni do udzielania dostępu do swoich kont podmiotom trzecim. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do konta osobom trzecim. Działania lub zaniechania osób, którym Użytkownik przekazał dostęp do swojego konta są uznawane za działania lub zaniechania Użytkownika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od podmiotu dokonującego rejestracji dodatkowych dokumentów i informacji celem wdrożenia adekwatnych środków bezpieczeństwa w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 ze zm.) lub innych przepisów nakładających na Organizatora, Właściciela lub Sprzedawcę konieczność weryfikacji kontrahentów.
 10. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wybierając odpowiednią opcję (użycie przycisku „USUŃ KONTO”, który znajduje się w panelu oferenta na Portalu). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie wcześniej niż po wygaśnięciu złożonych ofert kupna Przedmiotów oraz zakończeniu rozpoczętych transakcji kupna Przedmiotów. Usunięcie konta nie powoduje wycofania oferty złożonej przez Użytkownika oraz nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wykonania innych zobowiązań powstałych w związku z korzystaniem z Portalu. Złożone przez Użytkownika Oferty oraz wygrane Aukcje wywołują skutki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
  • podjęcia przez Użytkownika działań wpływających negatywnie na działanie Portalu, w tym powodujących zakłócania jego funkcjonowania lub stanowiących zagrożenie dla jego bezpieczeństwa,
  • powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub dokumentach przedłożonych przez Użytkownika,
  • zakłócenia konkurencyjnego przebiegu Aukcji,
  • niewywiązania się z oferty złożonej za pośrednictwem Aukcji przez Oferenta, który wygrał Aukcję,
  • zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Użytkownika lub utraty przez niego przymiotu Przedsiębiorcy (w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami),
  • niewłaściwego zachowania Użytkownika względem pracowników Organizator lub Sprzedawcy, polegających w szczególności na kierowaniu pod ich adresem wypowiedzi obraźliwych lub poniżających.
 12. Organizator dokona blokady konta zawiadamiając Użytkownika o przyczynach nałożenia takiej blokady.
 13. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane nie może wziąć udziału w kolejnych Aukcjach.
 14. W przypadku zablokowania konta Użytkownika Organizator może dokonać jego odblokowania pod warunkiem usunięcia skutków działań będących przesłanką zablokowania konta lub złożenia przez Użytkownika deklaracji, iż dokonane naruszenia się nie powtórzą oraz uiszczenia przez Użytkownika na rzecz Organizatora opłaty w wysokości równej:
  • sumie wszystkich opłat karnych naliczonych Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą z tytułu niewywiązania się przez tego Użytkownika ze złożonych Ofert nabycia Przedmiotów zgodnie z treścią rozdziału 16 Regulaminu– w przypadku zablokowania konta Użytkownika z powodu niewywiązania się przez niego ze złożonych ofert nabycia Przedmiotów,
  • sumie wszystkich opłat karnych naliczonych Użytkownikowi będącemu Konsumentem z tytułu niewywiązania się przez tego Użytkownika ze złożonych Ofert nabycia Przedmiotów – w przypadku zablokowania konta Użytkownika z powodu niewywiązania się przez niego ze złożonych ofert nabycia Przedmiotów,
  • 1000 zł w przypadku zablokowania konta Użytkownika z innych przyczyn.
 15. Organizator może odmówić odblokowania konta Użytkownika nawet w przypadku uiszczenia przez niego opłaty.
 16. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn (niemożliwość świadczenia usługi, siła wyższa lub inne niedające się przewidzieć przyczyny, na które Organizator nie ma wpływu, blokada konta trwająca co najmniej 12 miesięcy). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Organizator składa Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 17. Użytkownik będący Konsumentem jest uprawniony odstąpić od umowy o świadczenie usług korzystania z Portalu zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (autoryzacji konta) bez podania przyczyny.
 18. Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia o umowy o świadczeni usług drogą elektroniczną następuje na zasadach analogicznych do opisanych w ust. 4.10 powyżej. Składając ofertę na Aukcji Użytkownik traci uprawnienie do odstąpienia od umowy. Takie uprawnienie Użytkownik traci również w przypadku, gdy będzie miał zobowiązania względem Organizatora.
 19. Organizator niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy dane Użytkownika zapisane na jego koncie, zostają usunięte, z wyłączeniem danych transakcyjnych. W przypadku chęci ponownego skorzystać z Portalu, należy ponownie przejść proces rejestracji na Portalu.

§ 5.

Przedmiot i ogłoszenie aukcyjne

 • Przedmioty stanowią ruchomości pochodzące z zakończonych umów leasingu, kredytu lub innych, będące własnością Właścicieli, na rzecz których Organizator świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży ruchomości.
 • Opis Przedmiotu jest udostępniany na stronie Aukcji. Ogłoszenia o Aukcji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub art. 66(1) § 1 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniami do składania ofert nabycia Przedmiotu.
 • Ogłoszenie o Aukcji zawiera informacje adekwatne to rodzaju i charakterystyki Przedmiotu, formy sprzedaży i rodzaju Aukcji.
 • Na stronie Aukcji prezentowane są również dane Właściciela oraz Sprzedawcy Przedmiotu.
 • Obwieszczenie o Aukcji umieszczone jest na tematycznych portalach internetowych.
 • Przed rozpoczęciem Aukcji Właściciel ustala cenę wywoławczą Przedmiotu. Właściciel może ustalić również cenę minimalną Przedmiotu.
 • Cena wywoławcza jest wyświetlana na stronie Aukcji. Może zostać ustalona przy uwzględnieniu aktualnej wartości rynkowej Przedmiotu, obliczanej na podstawie wyceny dokonywanej przez Organizatora, Właściciela lub przy udziale niezależnego rzeczoznawcy. Cena wywoławcza może zostać również wyznaczona przez Organizatora lub Właściciela w dowolnej wysokości, bez sporządzania wyceny rzeczoznawcy.
 • Na stronie Aukcji publikowana jest informacja o osiągnięciu ceny minimalnej (jeśli została ustalona) z wyjątkiem Sprzedaży ofertowej. Informacja o wysokości ceny minimalnej nie jest wyświetlana na Aukcji. Osiągnięcie lub przekroczenie ceny minimalnej przez Oferenta nie gwarantuje zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu.
 • Właściciel może podjąć decyzję o sprzedaży Przedmiotu (udzieleniu przybicia) również w przypadku nieosiągnięcia na Aukcji ceny minimalnej. Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą również w przypadku, gdy jej wysokość nie przekroczyła ceny minimalnej.
 • Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w Aukcji są uprawnione do dokonywania oględzin Przedmiotu. W przypadku niektórych Aukcji możliwość dokonywania oględzin jest wyłączona, zaś informacja w tym zakresie znajduje się na stronie Aukcji (dotyczy Aukcji skierowanych wyłącznie do Przedsiębiorców).
 • Zasady dokonywania oględzin Przedmiotów przechowywanych przez Organizatora zostały uregulowane w „Regulaminie Placu Depozytowego Poleasingowe.pl Sp. z o.o. z/s w Komornikach”, którego aktualna wersja jest dostępna na placach depozytowych będących w administracji Organizatora. Zasady dokonywania oględzin na innych placach depozytowych ustalają operatorzy tych placów.
 • Organizator nie świadczy usług pośrednictwa w zakresie sporządzania oględzin Przedmiotów przez podmioty zewnętrzne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i sposób wykonania ww. usług. Sposób wykonywania tych usług określają ich dostawcy.
 • Organizator świadczy usługi wideoinspekcji na zasadach określonych w odrębnym regulaminie dostępnym pod tym linkiem.
 • Ogłoszenia aukcyjne na Portalu prezentowane są według terminu zakończenia Aukcji (od Aukcji kończących się najszybciej po Aukcje, które kończą się najpóźniej). Kolejność Aukcji kończących się w tej samej chwili jest losowa. Taka kolejność prezentowania ogłoszeń jest stosowana domyślnie również w przypadku skorzystania z wyszukiwarki.
 • Korzystający z Portalu mają możliwość wyfiltrowania ogłoszeń aukcyjnych według kryteriów udostępnionych w ramach Portalu (np. rodzaj, marka , cena itd.). W przypadku skorzystania z filtra ogłoszenia aukcyjne są prezentowane domyślnie według kolejności określonej w ust. 5.14.
 • Portal umożliwia posortowanie ogłoszeń aukcyjnych według kryteriów udostępnionych w ramach Portalu (np. cena wywoławcza rosnąco, cena wywoławcza malejąco, liczba ofert rosnąco, liczba ofert malejąco). W przypadku W przypadku, gdy kilka ogłoszeń aukcyjnych ma takie same parametry na podstawie danego kryterium, ogłoszenia aukcyjne są prezentowane domyślnie według kolejności określonej w ust. 5.14.

§ 6.

Wadium

 • Organizator lub Właściciel mogą uzależnić udział w Aukcji od wpłacenia określonej w treści Aukcji kwoty wadium na rzecz Organizatora. Informacja o wysokości wadium oraz numerze rachunku bankowego, na który należ wpłacić wadium widoczne są na stronie Aukcji.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty wadium przez Organizatora, Organizator przyznaje Użytkownikowi możliwość wzięcia udziału w Aukcji.
 • Wadium jest nieoprocentowane.
 • Wadium wpłacone przez Oferenta, któremu udzielono przybicia zaliczane jest na poczet Prowizji lub ceny sprzedaży Przedmiotu według wskazania Organizatora. Wadium jest zwracane pozostałym Oferentom w terminie 14 dni od dnia zakończenia Aukcji na rachunki bankowe, z których dokonali oni wpłat.
 • Organizator jest uprawniony zatrzymać wadium w przypadku, gdy Oferent będący Przedsiębiorcą nie uiści w całości ceny nabycia Przedmiotu lub Prowizji w terminie wskazanym mu przez Organizatora.

§ 7.

Przebieg Aukcji – postanowienia wspólne

 • Wzięcie udziału w Aukcji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Portalu, po wcześniejszej rejestracji dokonanej zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 Regulaminu.
 • Aukcje niektórych Przedmiotów mogą mieć charakter profesjonalny, tj. ich uczestnikami (Oferentami) mogą być wyłącznie Przedsiębiorcy.
 • Oferent będący Przedsiębiorcą poprzez złożenie oferty oświadcza wobec Organizatora i Właściciela, że akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny i prawny Przedmiotu oraz kompletność jego wyposażenia, jak również stan i kompletność dokumentacji (także w przypadku, gdy stan faktyczny różni się od danych zawartych w wycenie dokonanej przez rzeczoznawcę).
 • Użytkownik bierze udział w Aukcji po zalogowaniu się do Portalu przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji i hasła. Wzięcie udziału w Aukcji następuje poprzez złożenie oferty zakupu Przedmiotu na stronie danej Aukcji.
 • Użytkownik zobowiązany jest na własny koszt zapoznać się z aktualnym stanem technicznym Przedmiotu przed przystąpieniem do Aukcji, niezależnie od opublikowanych informacji, wycen, zdjęć.
 • Oferty składane przez Oferentów są informacjami jawnymi z wyjątkiem Sprzedaży ofertowej. Aktualna najwyższa złożona oferta widoczna jest na stronie Aukcji z wyjątkiem Sprzedaży ofertowej.
 • Podana podczas Aukcji wartość najwyższej złożonej oferty może być kwotą brutto lub netto, przy czym dokładne określenie charakteru ceny znajduje się na stronie Aukcji.
 • Minimalna kwota postąpienia w ramach Aukcji wynosi 100,00 zł. Składane oferty muszą być większe od widocznej na stronie Aukcji najwyższej złożonej oferty (z wyjątkiem Sprzedaży ofertowej). Oferty nie są podbijane automatycznie za wyjątkiem Licytacji z agentem. Maksymalna kwota postąpienia wynosi 50% ceny wywoławczej (z wyjątkiem Sprzedaży ofertowej).
 • Ofertę uznaje się za złożoną w chwili, gdy dotarła ona do Organizatora za pośrednictwem Portalu, tj. dotarła na serwer Portalu. Moment dotarcia oferty do Organizatora jest uzależniony od szeregu czynników, w szczególności szybkości i stabilności łącza internetowego, oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik.
 • Moment złożenia oferty oraz wszelkich innych oświadczeń kierowanych za pośrednictwem Portalu ustalana jest według czasu serwerowego właściwego dla serwera Portalu.
 • Oferent może podbić również własną ofertę, nawet jeśli jest ona aktualnie najwyższą ofertą na Aukcji.
 • Oferta wiąże Oferenta od chwili jej złożenia do upływu 15 Dni Roboczych po dniu zakończenia Aukcji, również w przypadku, gdy nie wygrał on Aukcji. Oferta wiąże Oferenta także gdy usunął on konto z Portalu.
 • W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na taką samą kwotę, o rozstrzygnięciu licytacji decyduje kolejność złożenia ofert (dotarcia ofert do Organizatora) – wygrywa oferta złożona wcześniej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wybranych ofert drogą mailową lub telefoniczną.
 • W przypadku niepotwierdzenia weryfikowanej oferty lub braku kontaktu telefonicznego z Oferentem (numer nieprawidłowy, numer zajęty lub poza zasięgiem) oferta zostaje odrzucona, zaś konto Użytkownika zostaje zablokowane. Organizator podejmuje dwie próby kontaktu telefonicznego w ciągu 2 godzin oraz przesyła do Użytkownika wiadomość mailową z prośbą o potwierdzenie oferty.

§ 8.

Zakończenie i rozstrzygnięcie Aukcji – postanowienia wspólne

 • Aukcja kończy się z upływem terminu na jaki została ogłoszona z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 • Złożenie kolejnej oferty (podbicie) w przeciągu trzydziestu sekund od chwili złożenia ostatniej ważnej najwyższej oferty na Aukcji powoduje przedłużenie czasu trwania Aukcji o trzydzieści sekund. Aukcja jest przedłużana do czasu, gdy żaden z Oferentów nie dokona podbicia w przeciągu trzydziestu sekund od złożenia ostatniej najwyższej oferty. Aukcja może zostać przedłużona maksymalnie o 30 minut. Pierwsze przedłużenie następuje nie wcześniej niż na 30 sekund przed upływem terminu na jaki zostały ogłoszona Aukcja.
 • Aukcję wygrywa najwyższa oferta złożona do chwili zakończenia Aukcji lub oferta nabycia Przedmiotu za Cenę Kup Teraz, jeśli jest przewidziana. Złożenie oferty nabycia Przedmiotu za Cenę Kup Teraz kończy Aukcję, a Oferent, która złożył taką ofertę zostaje jej zwycięzcą.
 • Aukcja zostaje rozstrzygnięta dopiero w momencie udzielenia przybicia przez Właściciela za pośrednictwem Organizatora. Właściciel nie jest zobowiązany do udzielenia przybicia oferentowi, który złożył najwyższą ofertę lub złożył ofertę nabycia Przedmiotu za Cenę Kup Teraz.
 • Wygrana w Aukcji, ani udzielenie przybicia nie są równoznaczne z zawarciem bezwarunkowej umowy sprzedaży Przedmiotu.
 • Informacja na temat przybicia jest wysyłana do Oferenta za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz poprzez umieszczenie jej na profilu Oferenta w ciągu 14 Dni Roboczych od chwili zakończenia Aukcji lub, jeśli Sprzedawca określił taki wymóg, od chwili spełnienia przez Oferenta wymogów opisanych w rozdziale 11. Organizator może wskazać inny termin udzielenia przybicia w wiadomości przesłanej do Oferenta.
 • W przypadku nieuzyskania przybicia w terminie wskazanym powyżej, Oferent przestaje być związany ofertą. Brak informacji o udzieleniu przybicia w terminie określonym w ust. 8.6 jest równoznaczny z odmową udzielenia przybicia przez Sprzedawcę.

§ 9.

Przebieg, zakończenie i rozstrzygnięcie Aukcji – postanowienia szczególne dotyczące Przedsiębiorców

 • Przystąpienie do Aukcji przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą (złożenie oferty), oznacza akceptację danych identyfikujących dotyczących Przedmiotu podanych na Aukcji (także w przypadku, gdy różnią się one od danych zawartych w wycenie dokonanej przez rzeczoznawcę).
 • Opisy i dokumenty publikowane w ramach Aukcji mają wyłącznie charakter poglądowy. Publikowane wyceny, opisy, ekspertyzy, zdjęcia i inne nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu Przedmiotu, jego stanu, koloru i odcienia, wyposażenia, kompletności, zużycia czy uszkodzeń. Nie mogą również stanowić podstawy odtworzenia tych okoliczności.
 • Oferent będący Przedsiębiorcą poprzez złożenie oferty oświadcza wobec Organizatora i Sprzedawcy, że akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny i prawny Przedmiotu oraz kompletność jego wyposażenia, jak również stan i kompletność dokumentacji.
 • Oferty składane przez Przedsiębiorców w ramach Portalu mają charakter oferty w rozumieniu art. 66 (1) § 1 Kodeksu cywilnego. Składając ofertę nabycia Przedmiotu Oferent będący Przedsiębiorcą wyraża wobec Właściciela wolę zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu ze Sprzedawcą na warunkach zawartych w ofercie, określonych w Regulaminie oraz odrębnym regulaminie Właściciela.
 • Oferent będący Przedsiębiorcą nie może odwołać złożonej przez siebie oferty.
 • Jeśli do upływu ważności dotychczasowego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego Przedmiotu pozostało mniej niż 30 dni (licząc od dnia zakończenia Aukcji), Oferent będący Przedsiębiorcą chcący skorzystać z finansowania zewnętrznego jest zobowiązany zweryfikować we własnym zakresie i na własny koszt, przed wzięciem udziału w Aukcji, czy stan techniczny Przedmiotu umożliwi uzyskanie pozytywnego wyniku okresowego badania technicznego bez wykonania dodatkowych czynności naprawczych. Organizator zastrzega, że aktualne zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego Przedmiotu warunkuje zawarcie umowy sprzedaży Przedmiotu z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego.
 • Organizator i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za zaniechanie weryfikacji okoliczności wskazanych w ust. 6 powyżej, w tym za brak możliwości nabycia Przedmiotu z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego.
 • Udzielenie przybicia Oferentowi będącemu Przedsiębiorcą stanowi oświadczenie o przyjęciu złożonej przez niego oferty nabycia Przedmiotu pod warunkiem zawieszającym, że Oferent zapłaci cenę nabycia Przedmiotu brutto oraz Prowizję brutto w terminie i w sposób określony w informacji o przybiciu, jak również spełni dodatkowe wymogi przewidziane przez Sprzedawcę (dostarczenie dodatkowych dokumentów, zawarcie umowy na piśmie itd.).
 • Organizator może zaliczyć wpłaty dokonane przez Oferenta będącego Przedsiębiorcą na dowolne zobowiązania tego Oferenta względem Organizatora, niezależnie od tytułu i celu dokonanej wpłaty.

§ 10.

Przebieg, zakończenie i rozstrzygnięcie Aukcji – postanowienia szczególne dotyczące Konsumentów

 • Składając ofertę nabycia Przedmiotu ze pośrednictwem Portalu Oferent będący Konsumentem składa oświadczenie o chęci zawarcia umowy przedwstępnej nabycia Przedmiotu ze Sprzedawcą na warunkach zawartych w ofercie, określonych w Regulaminie oraz odrębnym regulaminie Właściciela.
 • Oferent będący Konsumentem może złożyć prośbę do Organizatora o wycofanie jego oferty do chwili zakończenia Aukcji z ważnych powodów. Prośby o wycofanie oferty zgłaszane są drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu info@poleasingowe.pl wraz z podaniem powodu.
 • Udzielenie przybicia Oferentowi będącemu Konsumentem powoduje zawarcie przez Sprzedawcę z Oferentem będącym Konsumentem przedwstępnej umowy sprzedaży Przedmiotu na warunkach zawartych w ofercie, określonych w Regulaminie oraz odrębnym regulaminie Właściciela. Przedmiotem umowy przedwstępnej jest zobowiązanie stron do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Przedmiotu w terminie wskazanym przez Sprzedawcę na warunkach określonych w umowie przedwstępnej.
 • Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży Przedmiotu nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej (udzielenia przybicia) lub innym dłuższym terminie wskazanym przez Sprzedawcę, pod warunkiem zawieszającym zapłaty przez Oferenta będącego Konsumentem ceny sprzedaży Przedmiotu brutto oraz Prowizji brutto w pełnej wysokości w terminie wskazanym przez Organizatora oraz zaksięgowania ww. środków na rachunkach, odpowiednio, Sprzedawcę i Organizatora najpóźniej w chwili zawierania umowy przyrzeczonej (umowy sprzedaży).
 • Oferent, który nie wywiązał się z zawartej umowy przedwstępnej w terminie zostaje pozbawiony możliwości składania ofert w Portalu, a jego konto zostaje zablokowane. Naruszenie zawartej umowy przedwstępnej uprawnia Organizatora do naliczenia Oferentowi będącemu Konsumentem kar na zasadach określonych w rozdziale 16, z zastrzeżeniem przypadków, gdy Oferent odstąpił od umowy przedwstępnej.
 • Oferent będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy przedwstępnej zakupu Przedmiotu, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, na zasadach wskazanych w tym rozdziale, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w Regulaminie.
 • Oferent będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy przedwstępnej w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Użytkownik będący Konsumentem zawarł przedwstępną umowę sprzedaży Przedmiotu, tj. w chwili otrzymania wiadomości o udzieleniu przybicia. W przypadku odstąpienia od umowy kara określona w rozdziale 16 nie jest naliczana.
 • Odstąpienie od umowy przedwstępnej może nastąpić poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oferent może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przedwstępnej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@poleasingowe.pl. Oferent może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik numer 2 do Regulaminu.
 • Jeśli Oferent będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przedwstępnej sprzedaży zanim udzielono przybicia, oferta przestaje wiązać.
 • Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 • W celu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Przedmiotu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przedwstępnej zawartej na odległość, Oferent będący Konsumentem składa Sprzedawcy wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy przedwstępnej z chwilą jej pełnego wykonania przez Sprzedawcę (zawarcia umowy przyrzeczonej).
 • Prawo odstąpienia od umowy przedwstępnej nie przysługuje Oferentowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym umów przedwstępnych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni świadczenie wynikające z tej umowy (tj. zawarł umowę przyrzeczoną sprzedaży Przedmiotu) za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przedwstępnej zwróci Oferentowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu.
 • Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego skorzystał Oferent, chyba że Oferent wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • W związku z odstąpieniem od umowy przedwstępnej Sprzedawca dokona korekty stosownych dokumentów księgowych odzwierciedlających dokonaną transakcję, jeśli takowe zostaną uprzednio wystawione.
 • 10.16. W ramach transakcji sprzedaży Przedmiotu na rzecz Oferenta będącego Konsumentem:
  • Organizator jest odpowiedzialny za: koordynowanie transakcji i komunikację pomiędzy jej stronami,
  • Sprzedawca jest odpowiedzialny za: wystawienie dokumentów sprzedaży, potwierdzenie zaksięgowania środków, wydanie przedmiotu wraz dokumentami, przekazanie nabywcy ew. dokumentów sprzedażowych.
 • Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy przedwstępnej sprzedaży Przedmiotu w terminie 14 dni od dnia skierowania do kupującego wiadomości o udzieleniu przybicia (tj. daty jej zawarcia).

§ 11.

Weryfikacja Oferentów w zakresie procedur Know Your Customer oraz Anti-Money Laundering

 • Oferent, który wygrał Aukcję może zostać zobowiązany do przedłożenia dokumentów i informacji niezbędnych do weryfikacji Oferenta m. in. pod kątem wymogów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 ze zm.), innych przepisów prawa, uregulowań Sprzedawcy w zakresie procedur Know Your Customer i Anit-Money Laundering lub innych wewnętrznych wymogów Sprzedawcy, w terminie 48 godzin od otrzymania takiego żądania.
 • Wraz z informacją o obowiązku przedłożenia dokumentów, Oferent jest informowany o konieczności uiszczenia Prowizji w terminie wskazanym w wiadomości mailowej. W braku odmiennej informacji termin zapłaty wynosi 1 Dzień Roboczy.
 • Weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Oferenta następuje pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia przez niego Prowizji.
 • Przekazanie prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz pozytywna weryfikacja Oferenta w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej (jeśli Sprzedawca ustali taki wymóg) stanowią warunek udzielenia przybicia przez Sprzedawcę. Nieprzedłożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, uprawnia Sprzedawcę do odmowy udzielenia przybicia.
 • Nieprzedłożenie dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1 we wskazanym terminie powoduje anulowanie złożonej oferty, skierowanie Przedmiotu ponownie na Aukcję oraz uprawnia Organizatora do naliczenia takiemu Oferentowi kary, o której mowa w rozdziale XVI Regulaminu lub zatrzymania Prowizji (jeśli został uiszczona).
 • W przypadku negatywnej weryfikacji Oferenta w zakresie opisanym w ust. 1 kwota Prowizji jest zwracana Oferentowi.

§ 12.

Zawarcie umowy

 • Wraz z informacją o udzieleniu przybicia Oferent zostaje powiadomiony drogą mailową o cenie Przedmiotu i wartości podatku VAT oraz o wysokości Prowizji, o ile została naliczona, a także o terminach ich zapłaty (o ile informacja o Prowizji nie została przesłana do Oferenta zgodnie z treścią rozdziale 11 Regulaminu).
 • W braku odmiennej informacji termin zapłaty Ceny i Prowizji przez Oferentów będących Przedsiębiorcami wynosi 1 Dzień Roboczy. W przypadku Oferentów będących Konsumentami, w braku odmiennej informacji, płatność Ceny i Prowizji winna nastąpić przed zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedaży Przedmiotu.
 • Numery rachunków bankowych, na które należy wpłacić cenę Przedmiotu wraz z należnym podatkiem VAT oraz naliczoną Prowizję wraz z należnym podatkiem VAT, o ile została przewidziana, są podane Oferentowi w wiadomości e-mail o udzieleniu przybicia oraz w panelu oferenta dostępnym po zalogowaniu się do Portalu.
 • Przed dokonaniem płatności Oferent jest zobligowany do weryfikacji numerów rachunków bankowych w powszechnie dostępnych wykazach podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT lub innych rejestrach pozwalających na weryfikację poprawności rachunków bankowych Organizatora i Sprzedawcy.
 • Oferent jest zobowiązany zweryfikować poprawność numerów rachunków bankowych wskazanych w wiadomości e-mail o udzieleniu przybicia z informacjami umieszczonymi na jego koncie w Portalu (zakładka panel oferenta).
 • Oferent będący Przedsiębiorcą, któremu udzielono Przybicia jest zobowiązany do uiszczenia ceny sprzedaży Przedmiotu oraz kwoty Prowizji w terminie wskazanym przez Organizatora w wiadomości e-mail (zawarcia bezwarunkowej umowy sprzedaży Przedmiotu), do odbioru Przedmiotu w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora oraz zawarcia wszelkich dodatkowych dokumentów wymaganych przez Sprzedawcę (kwestionariusza relacji gospodarczych, kwestionariusza PEP, karty wymogów informacyjnych, wypowiedzenia ubezpieczenia OC i innych).
 • W przypadku Oferenta będącego Przedsiębiorcą bezwarunkowa umowa sprzedaży Przedmiotu zostaje zawarta z chwilą podpisania pisemnej umowy (w przypadku gdy Sprzedawca przewiduje obowiązek zawarcia takiej umowy) lub w z chwilą dostarczenia Oferentowi faktury VAT (w przypadku gdy Sprzedawca nie przewidział obowiązku zawarcia umowy pisemnej). Sprzedawca może zobowiązać Oferenta będącego Przedsiębiorcą do potwierdzenia faktu zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu oraz jej warunków na piśmie.
 • W przypadku Oferenta będącego Konsumentem przyrzeczona umowa sprzedaży Przedmiotu zostaje zawarta z chwilą podpisania pisemnej umowy sprzedaży.
 • Warunkiem zawarcia pisemnej umowy sprzedaży Przedmiotu z Oferentem będącym Konsumentem jest zapłata ceny sprzedaży Przedmiotu brutto oraz Prowizji brutto w pełnej wysokości w terminie wskazanym przez Organizatora oraz zaksięgowanie ww. środków na rachunkach, odpowiednio, Sprzedawcy i Organizatora najpóźniej w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży.
 • Nieuiszczenie ceny Przedmiotu brutto lub Prowizji brutto w całości w terminie wskazanym przez Organizatora stanowi niewywiązanie się przez Oferenta ze złożonej oferty. Powoduje utratę uprawnienia Oferenta do zawarcia umowy sprzedaży Przedmiot, a Przedmiot kierowany jest do sprzedaży w ramach kolejnej Aukcji.
 • Oferent, który nie wywiązał się ze swojej oferty w terminie wskazanym przez Organizatora zostaje pozbawiony możliwości składania ofert w Portalu, a jego konto zostaje zablokowane. Niewywiązanie się z oferty przez Oferenta uprawnia Organizatora do naliczenia Oferentowi kar na zasadach określonych w rozdziale 16.
 • Najpóźniej po zawarciu umowy sprzedaży Przedmiotu Oferent otrzymuje fakturę VAT obejmującą cenę zakupionego Przedmiotu Aukcji, o ile Sprzedawca jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT, Oferent otrzyma inny dokument odzwierciedlający transakcję (faktura marża, umowa itp.).
 • Przejście własności Przedmiotu na Oferenta następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu. W przypadku braku zapłaty Prowizji oraz ceny nabycia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu.
 • Z chwilą zawarcia umowy na Oferenta przechodzą wszelkie ciężary związane z Przedmiotem oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu w tym związane z jego przechowaniem. Od dnia zawarcia umowy Organizator i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności względem nabywców za przypadkowe uszkodzenie lub utratę Przedmiotu.
 • Umowa sprzedaży Przedmiotu może zostać zawarta z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego (leasing, kredyt itp.) wskazanego przez Oferenta, któremu udzielono przybicia. Podmiotem oferującym finansowania zewnętrzne nabycia Przedmiotu może być wyłącznie uznana przez Organizatora renomowana instytucja finansowa z wyłączeniem tzw. parabanków, instytucji pożyczkowych i innych, których działalność wywołuje wątpliwości co do terminowości i rzetelności.
 • Oferent zainteresowany nabyciem Przedmiotu z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego jest zobowiązany zgłosić taką chęć najpóźniej w termie 24 godzin od chwili udzielenia przybicia.
 • Oferent, który wygrał Aukcję jest zobowiązany do uiszczenia Prowizji na rzecz Organizatora również w przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży jest podmiot finansujący. Uiszczenie Prowizji przez Oferenta jest warunkiem procedowania sprzedaży Przedmiotu z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego.
 • Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego jest wyrażenie przez Sprzedawcę zgody na finalizację transakcji z finansowaniem zewnętrznym. Oferent, który chce skorzystać z finansowania zewnętrznego jest zobowiązany do przesłania dodatkowych dokumentów dotyczących zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego wskazanych przez Organizatora.
 • Oferent jest zobowiązany do uzyskania finansowania zewnętrznego w terminie 14 Dni od dnia uzyskania przybicia (tj. co najmniej do przedstawienia promesy od instytucji finansowej lub podpisanej umowy).
 • W przypadku transakcji z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zapłaty ceny nabycia z VAT przez podmiot finansujący.
 • Wydanie dokumentów warunkujących uzyskanie finansowania zewnętrznego oraz ewentualną rejestrację Przedmiotu następuje po przesłaniu do Organizatora oryginału zamówienia na dokumenty przez podmiot finansujący wraz z umową na finansowanie Przedmiotu.
 • Prowizja nie podlega zwrotowi w sytuacji, w której Oferent, któremu udzielono przybicia nie uzyska finansowania zewnętrznego.
 • W przypadku nieuzyskania finansowania zewnętrznego w terminie określonym w ust 12.19 Oferent, który uzyskał przybicie, jest zobowiązany nabyć Przedmiot ze środków własnych w ciągu 1 Dnia Roboczego od:
  • upływu 14-dniowego terminu na uzyskanie finansowania zewnętrznego, o określonego w ust. 12.19,
  • lub
  • od dnia uzyskania informacji o odmowie udzielenia finansowania zewnętrznego (co najmniej od 1 instytucji).
 • Oferent traci uprawnienie do nabycia Przedmiotu z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego w przypadku braku kontaktu ze strony Oferenta (co najmniej 2 próby skontaktowania się przez Organizatora). W takiej sytuacji jest on zobowiązany do nabycia Przedmiotu ze środków własnych na zasadach określonych w ust. 23.
 • W przypadku, gdy umowa sprzedaży nie zostanie zawarta w przewidzianym terminie, Przedmiot zostaje ponownie wystawiony na Aukcję.
 • Umowa może zostać zawarta w języku polskim lub angielskim (w przypadku wyrażenia takiej woli przez Oferenta).
 • Za moment uiszczenia Prowizji lub zapłaty ceny uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunkach bankowych, odpowiednio, Organizatora lub Sprzedawcy.

§ 13.

Warunki szczególne przebiegu Sprzedaży ofertowej

 • Do Sprzedaży ofertowej stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
 • Ogłoszenie o Sprzedaży ofertowej może zawierać cenę minimalną, cenę wywoławczą lub sugerowaną ceną sprzedaży, które nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub art. 66 (1) § 1 Kodeksu cywilnego.
 • Podczas Sprzedaży ofertowej Oferent może złożyć dowolną ofertę, w tym niższą od ceny minimalnej, ceny wywoławczej lub ceny sugerowanej.
 • Fakt złożenia Oferty jest widoczny na stronie Aukcji dla wszystkich Użytkowników, przy czym nie jest wyświetlana wysokość złożonej Oferty. Oferty złożone w ramach Sprzedaży ofertowej są wyświetlane na stronie Aukcji według kolejności wpływu, nie zaś ich wysokości.
 • Po upływie terminu zakończenia Aukcji Organizator dokonuje weryfikacji ofert.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do nieudzielenia przybicia Oferentowi, który złożył najwyższą ofertę lub do podjęcia dalszych rokowań z wybranymi Oferentami.

§ 14.

Odbiór Przedmiotu

 • Oferent otrzyma informację o możliwości odbioru Przedmiotu w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 • Odbiór Przedmiotu jest możliwy w miejscu i terminie wskazanych Oferentowi w przesłanej do niego wiadomości e-mail. Miejscem odbioru co do zasady jest miejsce przechowania Przedmiotu wskazane na Aukcji.
 • Oferent oraz Sprzedawca lub ich umocowani przedstawiciele sporządzają protokół odbioru Przedmiotu Aukcji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub protokół odbioru stosowany przez Sprzedawcę.
 • W przypadku odbioru Przedmiotu przez inną osobę niż Oferent lub osobę, która nie jest uprawniona do jednoosobowego reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnymi danymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, odbiór Przedmiotu jest możliwy po przedstawieniu oryginału pełnomocnictwa w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik numer 4 do niniejszego Regulaminu. W przypadku przedstawienia pełnomocnictwa, którego treść nie obejmuje zakresu umocowania wskazanego we wzorze załączonym do Regulaminu lub przedstawienie wyłącznie kopii pełnomocnictwa, Sprzedawca lub działające w jego imieniu podmioty są uprawnione do odmowy wydania Przedmiotu. Sprzedawca lub Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę Oferenta wynikłą z próby odbioru Przedmiotu bez stosownego pełnomocnictwa (w tym koszty dojazdu, pracowników, wynajęcia sprzętu itp.).
 • Osoba odbierająca Przedmiot jest zobowiązana do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Sprzedawca lub działające w jego imieniu podmioty jest uprawniony do weryfikacji tożsamości osoby odbierającej Przedmiot na podstawie takiego dokumentu.
 • Dokonując odbioru Przedmiotu, Oferent jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania dokumentów, których wzory dostępne są w zakładce WZORY DOKUMENTÓW (w zależności od podmiotu będącego Sprzedawcą) lub innych wskazanych przez Organizatora. O konieczności wypełnienia takich dokumentów Oferent zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową. Odmowa wypełnienia ww. dokumentów będzie skutkowała odmową wydania Przedmiotu.
 • W przypadku, gdy Przedmiotem jest pojazd, warunkiem wydania Przedmiotu jest podpisanie przez Oferenta, który nabył Przedmiot lub jego pełnomocnika, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego pojazdu i przekazanie go Sprzedawcy/Organizatorowi.
 • W przypadku, gdy do transakcji sprzedaży dochodzi za pośrednictwem Organizatora (tj. Organizator jest stroną umowy sprzedaży Przedmiotu z Oferentem) zgłoszenie sprzedaży Przedmiotu do ubezpieczyciela oraz wypowiedzenie polisy są dokonywane przez Organizatora, przy czym polisa ubezpieczenia pojazdu jest ważna maksymalnie 14 dni od daty wpłacenia środków przez nabywcę.
 • Niezależnie od złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 i 8 powyżej, Oferent który nabył Przedmiot jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia we własnym zakresie odrębnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy OC bezpośrednio do ubezpieczyciela będącego stroną umowy ubezpieczenia OC. Ewentualne negatywne konsekwencje niezłożenia takiego wypowiedzenia, w tym naliczenie opłaty z tytułu zawartej polisy ubezpieczenia przez zakład ubezpieczeń, obciążają wyłącznie Oferenta, który nabył Przedmiot, zaś Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 • Warunkiem wydania Przedmiotu jest przedłożenie przez Oferenta, który wygrał Aukcję, oryginałów dokumentów niezbędnych do weryfikacji Oferenta, o których mowa w rozdziale 11 Regulaminu nie później niż w chwili wydania Przedmiotu.
 • Rezerwacja dokładnego terminu (daty i godziny) odbioru wymaga uprzedniego zgłoszenia odbioru Organizatorowi lub podmiotowi, który przechowuje Przedmiot za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w wiadomości o możliwości odbioru Przedmiotu. Rezerwacja terminu odbioru następuje po potwierdzeniu daty i godziny odbioru przez Organizatora.
 • Brak uprzedniej rezerwacji terminu i godziny odbioru Przedmiotu może skutkować odmową wydania Przedmiotu przez Sprzedawcę lub jego przedstawiciela w danym dniu lub koniecznością oczekiwania na wydanie Przedmiotu.
 • Organizator wyłącza możliwość oglądania Przedmiotów po zakończeniu Aukcji, a przed dokonaniem zapłaty ceny i Prowizji przez Oferenta, który wygrał Aukcję.
 • Organizator, ani Sprzedawcy nie świadczą usług w zakresie przygotowania Przedmiotów do wydania. W szczególności nie świadczą oni usług w zakresie uruchomienia Przedmiotów, ich załadunku, ani napraw mechanicznych lub blacharskich. Oferenci są zobowiązani do dokonania powyższych czynności we własnym zakresie.
 • Koszty odbioru Przedmiotu takie jak koszty jego załadunku i transportu oraz koszty wydania Przedmiotu z magazynu ponosi Oferent, który nabył Przedmiot.
 • W przypadku Oferentów będących Przedsiębiorcami, którzy nie odebrali Przedmiotów w terminie wyznaczonym przez Organizatora, Oferent ustanawia na rzecz Organizatora na Przedmiocie zastaw zwykły tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu opłaty za przechowanie Przedmiotu.
 • W przypadku, gdy w związku z nieodebraniem Przedmiotu przez Oferenta będącego Przedsiębiorcą w wyznaczonym terminie Organizator naliczył takiemu Oferentowi opłatę z tytułu przechowania Przedmiotu, wydanie przedmiotu jest warunkowane uiszczeniem w całości opłaty za przechowanie Przedmiotu. Organizator może wstrzymać się z wydaniem przedmiotu Oferentowi będącemu Przedsiębiorcą do czasu uregulowania przez niego całości należności z tytułu opłaty za przechowanie.

§ 15.

Przetwarzanie danych osobowych

Dokładne informacje na temat przetwarzania danych osób korzystających z Portalu oraz Użytkowników i ich uprawnień z tym związanych, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod tym linkiem - polityka prywatności

§ 16.

Kary umowne i opłaty

 1. Organizator jest uprawniony do naliczenia Oferentowi będącemu Przedsiębiorcą, który nie wywiązał się ze złożonej przez siebie oferty nabycia Przedmiotu (zawarcia umowy sprzedaży, przedłożenia dokumentów określonych w rozdziale 11), opłaty karnej w wysokości 3% najwyższej zaoferowanej przez Oferenta ceny netto nabycia Przedmiotu, jednak nie mniej niż 1000 zł lub w wysokości wpłaconego wadium, jeśli było przewidziane.
 2. W przypadku nieodebrania Przedmiotu przez Oferenta, który nabył Przedmiot w terminie wskazanym przez Organizatora, Organizator naliczy Oferentowi będącemu Przedsiębiorcą opłatę z tytułu przechowania Przedmiotu w wysokości brutto:
  • 30 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze w przypadku samochodów osobowych i motocykli,
  • 50 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze w przypadku pojazdów ciężarowych i ciągników siodłowych przyczep i naczep, koparek, ciągników, maszyn budowlanych i urządzeń oraz Przedmiotów innego rodzaju.
 3. Organizator jest uprawniony do naliczenia opłaty, o której mowa w ust. 16.2 również w przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od zawartej umowy z winy Oferenta będącego Przedsiębiorcą lub rozwiązania umowy sprzedaży Przedmiotu. W takim przypadku opłata naliczana jest do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub dnia jej rozwiązania.
 4. Organizator jest uprawniony do naliczenia Oferentowi będącemu Konsumentem, który nie wywiązał się z zawartej przez siebie umowy przedwstępnej nabycia Przedmiotu i nie zawarł pisemnej umowy przyrzeczonej sprzedaży Przedmiotu, opłaty karnej w wysokości 300 zł.
 5. W przypadku, gdy do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży z Oferentem będącym Konsumentem nie dojdzie z winy Organizatora (z wyłączeniem skorzystania przez niego z umownego prawa do odstąpienia), Oferent będący Konsumentem jest uprawniony do naliczenia Organizatorowi kary umownej w wysokości 300 zł.
 6. W przypadku braku zapłaty naliczonych Oferentowi opłat, o których mowa w Regulaminie, Organizator jest uprawniony do przekazania informacji w przedmiocie zadłużenia Oferenta do właściwego biura informacji gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2020 poz. 389).

§ 17.

Odpowiedzialność Organizatora/Rękojmia/Gwarancja

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z Portalu i usług oferowanych za jego pośrednictwem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i inne nieprawidłowości w korzystaniu z Portalu związane z szybkością działania łącza internetowego Użytkownika.
 2. Odpowiedzialność za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy sprzętem komputerowym, urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym wykorzystywanymi przez Użytkownika w celu korzystania z Portalu a Portalem spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu komputerowego lub też innymi okolicznościami wynikłymi z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora,
  • konsekwencje korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami Regulaminu,
  • nieprawidłowe działanie Portalu będące skutkiem korzystania z przeglądarek niezalecanych przez Organizatora,
  • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technologicznym, technicznym oraz infrastrukturalnym.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia działania Portalu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w sposób nienaruszający praw Użytkownika.
 5. Oferowane w ramach Portalu Przedmioty nie są objęte gwarancją, ani nie jest na nie udzielana gwarancja Sprzedawcy, chyba że co innego wynika z treści Aukcji lub umowy sprzedaży Przedmiotu. W przypadku braku takiej informacji Oferent jest zobowiązany zweryfikować we własnym zakresie czy Przedmiot objęty jest gwarancją producenta.
 6. W przypadku umów sprzedaży Przedmiotu, których stroną jest Oferent będący Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad fizycznych i prawnych Przedmiotu (rękojmia) zostaje wyłączona, zaś Użytkownik przystępując do aukcji akceptuje powyższe wyłączenie.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Oferentów będących Przedsiębiorcami za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży Przedmiotu. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Przedmiotów względem Oferentów będących Przedsiębiorcami możliwa do wyłączenia lub ograniczenia (w tym odpowiedzialność deliktowa w rozumieniu art. 415 Kodeksu cywilnego), podlega wyłączeniu lub ograniczeniu najdalej idącemu.
 8. Oferenci będący Przedsiębiorcami nabywający Przedmioty z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego w postaci leasingu niniejszym jako korzystający w rozumieniu art. 709(1) Kodeksu cywilnego zrzekają się uprawnień z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Przedmiotów (rękojmia) oraz ewentualnych roszczeń przysługujących im względem Sprzedawcy z tego tytułu.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Użytkowników będących Konsumentami w zakresie rękojmi, a wynikających z przepisów prawa. Wobec nabywców będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za zgodność sprzedanego towaru z umową sprzedaży na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Odpowiedzialność dotyczy braku zgodności towaru z umową sprzedaży istniejącej w chwili jego odbioru przez nabywcę i ujawnionej w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 10. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane na stronie Aukcji. Dane te pochodzą od Właścicieli Przedmiotów i nie podlegają weryfikacji przez Organizatora.
 11. Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia w całości, ani w jakiejkolwiek części, kosztów poniesionych przez Użytkownika w związku z uczestnictwem w Aukcji, zawarciem umowy sprzedaży Przedmiotu lub odbiorem Przedmiotu, a w szczególności z dojazdem do miejsca oględzin Przedmiotu, zabezpieczeniem transportu lub załadunku Przedmiotu Aukcji, z zastrzeżeniem przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym.
 12. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (szkodę rzeczywistą i utracone korzyści) wynikające z przerw w działaniu Portalu, zakłóceń, braku możliwości zalogowania się, defektów lub braków, opóźnień w działaniu Portalu lub transmisji danych, wirusów komputerowych lub innych nieprawidłowości w działaniu Portalu.

§ 18.

Reklamacje

 • Reklamację dotyczącą działania Portalu lub usług świadczonych przez Organizatora można składać w formie pisemnej na adres Poleasingowe.pl Sp. z o.o., Komorniki ul. Lipowa 2, 55-300 Środa Śląska lub przesłać mailem na adres reklamacje@poleasingowe.pl.
 • Organizator nie jest uprawniony do otrzymywania oświadczeń wiedzy lub woli, których adresatami są inni Sprzedawcy.
 • Złożenie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie, np. na przygotowanym formularzu reklamacyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 • Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację, dane nabywcy i Sprzedawcy Przedmiotu, datę zawarcia umowy, numer aukcji lub numer rejestracyjny, adres e-mail. Reklamujący winien załączyć opis reklamacji i wskazać, czego się domaga.
 • W przypadku składania reklamacji przez osobę niebędącą nabywcą Przedmiotu (w tym przez pracownika, członka zarządu nieuprawnionego do samodzielnej reprezentacji, członka rodziny), do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć pełnomocnictwo. Takie pełnomocnictwo jest również wymagane w przypadku podejmowania przez ww. osoby innych czynności w ramach postępowania reklamacyjnego.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych wpisywanych na formularzu reklamacyjnym.
 • Po otrzymaniu reklamacji przez Organizatora, Użytkownik otrzyma na adres email wskazany na formularzu rejestracyjnym, wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia reklamacji. Wiadomość e-mail będzie zawierała numer reklamacji, na który należy powoływać się przy kontakcie pisemnym, mailowym lub telefonicznym z pracownikami Organizatora.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji. Dzień otrzymania przez nas reklamacji zostanie wskazany w wiadomości potwierdzającej złożenie reklamacji.
 • Złożenie reklamacji nie wstrzymuje procedury sprzedaży Przedmiotu zgodnie z rozstrzygnięciem Aukcji, w tym nie zwalnia Oferenta, który wygrał Aukcję, z obowiązku zapłaty ceny i Prowizji oraz odbioru Przedmiotu, o ile Organizator lub Sprzedawca nie postanowią inaczej. Zapis ten nie znajduje zastosowania w przypadku Oferentów będących Konsumentami.
 • W przypadku, gdy ze względu na charakter zgłoszonej wady reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w terminie wskazanym w ust. 18.8, Użytkownik zostanie poinformowany o szacunkowym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • Rozpatrzenie reklamacji nie jest jednoznaczne z naprawą Przedmiotu, zwrotem ceny, zmianą wyniku Aukcji lub innym rozstrzygnięciem, stanowi jedynie ustosunkowanie się Organizatora do złożonej przez Użytkownika reklamacji.
 • Oferenci będącym Konsumentami mają możliwość poddania sporów wynikłych w związku z zawartą umową, pod rozstrzygnięcie stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • Organizator nie wyraża zgody na pozostawienie Przedmiotu przez okres rozpatrywania reklamacji na jednym z parkingów, do których Organizator posiada tytuł prawny. W przypadku naruszenia przez Oferenta postanowień niniejszego ustępu Organizator będzie uprawniony do naliczania opłaty z tytułu przechowywania Przedmiotu w wysokości określonej w rozdziale 16.

§ 19.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie jest uprawniony do otrzymywania pism, oświadczeń woli lub wiedzy, których adresatami są Sprzedawcy.
 2. Oferent, w tym Oferent, który nabył Przedmiot, nie nabywa jakichkolwiek praw (w tym autorskich praw majątkowych lub licencji) do wykorzystywania wyceny, jej części lub fotografii załączonych do ogłoszenia o Aukcji Przedmiotu. Autorskie prawa majątkowe oraz uprawnienie do udzielania licencji na korzystanie z ww. materiałów przysługują wyłącznie Organizatorowi lub Właścicielowi. Naruszenie postanowień Regulaminu w tym zakresie będzie wiązało się z dochodzeniem praw Organizatora lub Właściciela na drodze sądowej.
 3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Oferentem będącym Konsumentem będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałym pomiędzy Sprzedawcą lub Organizatorem a Oferentem będącym Przedsiębiorcą będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby, odpowiednio, Sprzedawcy lub Organizatora.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na Portalu na podstronie „Regulamin”. Użytkownik w chwili rejestracji otrzymuje darmową wersję Regulaminu drogą elektroniczną.
 6. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w Dni Robocze, w godzinach 9.00-17.00: info@poleasingowe.pl, (71) 715 60 17
 7. Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:

Regulamin aukcji internetowych organizowanych przez poleasingowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach Obowiązuje od dnia 28.05.2024 r. Stary regulamin można znaleźć TUTAJ